Prof. Elżbieta Traple postać niezwykła

Fot. Judyta Papp

W dniu 20 sierpnia zmarła adwokat, prof. dr hab. Elżbieta Traple, pracownik naukowy, nauczyciel akademicki, wszechstronny teoretyk prawa, autor wielu prac i monografii, członek komisji i grup naukowych zajmujących się krajowym i międzynarodowym prawem autorskim.

W 1991 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego w oparciu o monografię „Ustawowe konstrukcje w zakresie majątkowych praw autorskich i obrotu nimi w dobie kryzysu prawa autorskiego”. W 2011 r. otrzymała tytuł profesora w oparciu o dorobek naukowy i monografię „Umowy o eksploatację utworów w prawie polskim”. W swojej działalności naukowej zajmowała się nie tylko prawem autorskim, ale także prawem własności przemysłowej, prawem cywilnym, prawem farmaceutycznym i prawem konsumenckim. Jest współautorką komentarza do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Systemu prawa autorskiego oraz Systemu prawa własności przemysłowej, publikacji wznawianych wielokrotnie. A także autorem licznych publikacji naukowych, a w tym (między innymi) „Komentarza do Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych”, „Systemu prawa prywatnego – prawo autorskie, czy monografii „Umowy o eksploatację utworów w prawie polskim, redaktorem i współautorem opracowania zbiorowego „Prawo reklamy i promocji” i współautorką ustaw o kinematografii i prawie autorskim.

Zajmowała się  prawem cywilnym, prawem własności intelektualnej, prawem zwalczania nieuczciwej konkurencji, prawem własności przemysłowej i prawem farmaceutycznym, a także a także prawnymi aspektami systemów sztucznej inteligencji. Współtworzyła ramy prawne polskiej kinematografii, uczestniczyła w pracach nad projektami ustaw i przygotowywała opinie dla Sejmu i Senatu RP, a także pełniła funkcję prezesa Sądu Polubownego przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie. Uczestniczyła w pracach nad harmonizacją prawa autorskiego i własności przemysłowej w ramach przygotowań do akcesji RP do Unii Europejskiej, jako członek grupy ekspertów powołanych przez Komisję Europejską. Adwokat Elżbieta Traple była wielokrotnie rekomendowana w polskich i zagranicznych rankingach prawników specjalizujących się w prawie własności intelektualnej (min. Chambers Europe, Chambers Global, Legal 500, Rzeczpospolita). Była arbitrem Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, a także arbitrem Komisji Prawa Autorskiego przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego i jednocześnie starszym partnerem i współzałożycielem kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. Jej liczne opiniotwórcze publikacje i wypowiedzi charakteryzuje rzeczowość, obiektywizm w ocenach i jednocześnie kultura w sposobie prezentowania  stanowisk i konkluzji.

Czytaj także w Prawo.pl